Podmínky využívání služeb serveru ZNbazar.cz


1. ZNbazar.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Alexej Tesař, Kotlářská 670/38

Brno – Veveří 60200, IČO 76512592 dále jen Provozovatel. 


2. Server umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

3. Povoleno je vkládat inzerci pouze z okresu Znojmo a okolí do 60 Km.


4. Na inzertním serveru ZNbazar.cz je zakázána inzerce:

 • kopírování disket, CD, DVD,
 • dokladů a technických průkazů,
 • livechatů, erotických inzerátů a erotických pomůcek,
 • jakákoliv inzerce, která bude vytvářet přímou konkurenci webu ZNbazar.cz, např. odkazy na weby nabizející podobné služby atd.
 • rovněž není povoleno inzeráty jakkoliv zvýrazňovat kromě použítí funkce Topovat a Zvýraznit,
 • je zakázáno vytvářet duplicitní inzeráty.


Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na zveřejnění nebo topování inzerátu.


5. Služby ZNbazar.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce ZNbazar.cz nebo dobrými mravy. 

Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám ZNbazar.cz. 

Veškerá soukromá inzerce je zdarma, platnost podaného inzerátu je 3 měsíce od zveřejnění. Topováním/Zvýrazněním, se inzerát barevně zvýrazní a posune se na 1. pozici. Cena za Topování/Zvýraznění činí 30 Kč včetně dph. zvýraznění trvá 5 dní, po tuto dobu může inzerát z jeho pozice vytlačit jen nový Topovaný inzerát.

Povolený počet netopovaných inzerátů na jednoho uživatele je 30 inzerátů.

 

Inzerce na nabídku práce je zdarma, platnost podaného inzerátu je 3 měsíce od zveřejnění. Topováním/Zvýrazněním, se inzerát barevně zvýrazní a posune se na 1. pozici. Cena za Topování/Zvýraznění činí 30 Kč včetně dph. zvýraznění trvá 5 dní, po tuto dobu může inzerát z jeho pozice vytlačit jen nový Topovaný inzerát.

 

REKLAMA je Podnikatelská inzerce v levém sloupku, cena za zveřejnění Podnikatelského inzerátu je 199 Kč včetně dph. Platnost podaného inzerátu je 30 dní. Topováním se inzerát posune na 1. pozici shora jako nově vložený inzerát. Cena za Topování činí 199 Kč včetně dph. Jako REKLAMU - Podnikatelský inzerát lze vkládat jen inzerci podnikatelského charakteru.

 

 

Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu. 


Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. 

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. 

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb ZNbazar.cz ani za způsob jakým služby ZNbazar.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb ZNbazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb ZNbazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. 

Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá. 

Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy. 

V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru či v rámci mobilní aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace a v souladu s těmito podmínkami. 

Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží. 

Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Znbazar.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby ZNbazar.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám. 

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. 

Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

Automatické emaily upozorňující inzerenty na vložení nebo editaci inzerátu, emaily upozorňující na dokončení platby nebo konec platnosti inzerátu apod. mohou obsahovat reklamní zdělení.


Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Používání API

API pro přímé napojení ZNbazar.cz je možné používat pouze se souhlasem ZNbazar.cz, v opačném případě je aplikace nebo uživatelé používající takovéto aplikace blokováni. Za používání neoficiálně napojených aplikací nenese ZNbazar.cz žádnou odpovědnost (nenese odpovědnost za takto předávané osobní údaje).

Používání neoficiálních aplikací, které nemají povolení od ZNbazar.cz

Využívání neoficiálních aplikací (app pro Android, IOS, Windows), které mají za účel zobrazovat inzeráty obdobně jako webový prohlížeč nebo mají za účel funkci přidávání inzerátů je v rozporu s používáním webu a našeho API.

 

Všeobecné podmínky poskytování služeb Seznamky na ZNbazar.cz

 

základní pojmy

 • Provozovatelem/Poskytovatelem je fyzickoá osoba – Alexej Tesař, Kotlářská 670/38 Brno – Veveří 60200, IČO 76512592.
 • Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba starší 18-ti let, která používáním služeb serveru Znbazar.cz – Rubrika Seznamka vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb. Na inzerci na stránkách www.ZNbazar.cz není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez náhrady vložený a zobrazený inzerát i bez udání důvodu. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito provozními a obchodními podmínkami, není používání služeb serveru ZNbazar.cz dovoleno.
 • Provozem serveru se rozumí poskytování služeb spojených s vytvořením a zveřejněním seznamovacího inzerátu, za účelem komunikace s ostatními uživateli.
 • Poskytovatel může bez náhrady smazat váš inzerát a jakýkoli obsah či údaj, který jste publikovali na Seznamce. Poskytovatel vám může zakázat přístup a využívání této rubriky a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění.

Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

 • Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami pro uživatele:
 • nepřetržitý provoz této inzertní seznamovací služby
 • dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu
 • uživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby
 • Uživatel bere na vědomí, že Seznamka ZNbazar.cz je určena výhradně osobám starším 18-ti let, že při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.
 • Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu, že nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 • Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle souhlasu s těmito obchodními podmínkami, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude:
 • publikovat informace v rámci služeb ZNbazar.cz – Seznamka v rozporu s platnými zákony České republiky
 • konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost služeb ZNbazar.cz – Seznamka
 • opakovaně porušovat podmínky definované poskytovatelem pro poskytování služeb ZNbazar.cz – Seznamka
 • je-li smazán inzerát uživatele, nemá takový uživatel nárok na vrácení poplatku za Zveřejnění a Topování.
 • V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením podmínek vznikla.
 • uživatel se zavazuje, že nebude provozovat na tomto serveru tyto zakázané aktivity:
 • Pokud se uživatel chová tak, že porušuje obecné podmínky používání služeb, nebo porušuje některé z definovaných pravidel, popřípadě koná některé ze zakázaných aktivit bude dle závažnosti porušení pravidel postupováno následovně:
 • Co se může uživateli, který porušuje pravidla stát
 • uživatel může být při méně závažných případech porušení pravidel nejdříve upozorněn na porušování pravidel
 • trvalá blokace přístupu k službám Seznamky
 • Seznamovací inzerát může být bez upozornění smazán při následujícím:
 • pokud obsahuje vulgární, nebo sexuálně laděné texty
 • věk uživatele je nižší než 18 let
 • seznamovací inzerát obsahuje erotické, nebo pornografické fotografie
 • seznamovací inzerát obsahuje urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilii, zoofilii, xenofobii a rasismem
 • uživatel rozesílá prostřednictvím vzkazů SPAM
 • Seznamovací inzeráty – fotografie v inzerátech
 • Je považováno za porušení Všeobecných podmínek, na základě čehož může být seznamovací inzerát bez upozornění smazán, pokud vložené fotografie porušují následující pravidla:
 • fotografie nesmí obsahovat erotický nebo pornografický obsah
 • osoba(y) na fotografii nesmí být pouze ve spodním prádle
 • fotografie nesmí ukazovat odkrytá prsa a ani jiné intimní partie
 • osoby nemohou být na fotografiích v eroticky nebo vulgárně vyzývavých polohách
 • fotografie nesmí být urážlivá, nebo obsahovat výzvy motivující k pedofilii, zoofilii, xenofobii a rasismu
 • vulgárně, sexuálně nebo eroticky vyznívající obsah, odkazy na jiné internetové stránky, emailové adresy, reklamy, osoby vyobrazené bez jejich svolení, autorsky chráněné fotografie uveřejněné bez souhlasu autora, názvy nebo loga firem nebo jiný obsah, který provozovatel seznamky vyhodnotí jako nevhodný
 • Vlastník seznamovacího inzerátu vložením fotografie prohlašuje, že je oprávněnou osobou ke zveřejnění fotografie a neporušuje tímto žádná osobnostní nebo vlastnická práva třetích osob.
 • Texty inzerátů,
 • seznamovací inzerát může být bez upozornění smazán pokud jakýkoliv zveřejněný text bude bude obsahovat:
 • příspěvky a text v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákonem ČR
 • vulgární výrazy
 • sexuální podněty a texty
 • nabídky práce erotického charakteru nebo erotické služby
 • každý uživatel smí mít v rubrice seznamka pouze 1 aktivní inzerát

Zpracování osobních údajů

 • Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Pro účely užívání služeb serveru ZNbazar.cz uživatelem je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při užívání služeb serveru ZNbazar.cz (zejména adresné a popisné údaje).
 • Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatel užívá služby serveru ZNbazar.cz, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 • Uživatel bere na vědomí, že ostatním uživatelům serveru budou zobrazovány údaje o jeho přezdívce, věku, lokalitě, pohlaví a sexuální orientaci, fotografie a dále veškeré údaje uživatele, které ve svém seznamovacím inzerátu uvede. Uživatel bere na vědomí, že zveřejní a zpřístupní jím poskytnuté osobní údaje včetně zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) v rámci služeb serveru ZNbazar.cz předem neurčenému okruhu osob. Provozovatel zpracovává pouze citlivé osobní údaje uživatele, které uživatel zveřejnil v rámci služeb serveru ZNbazar.cz.
 • V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec podmínek předchozích bodů 3. a 4., pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 • Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje provozovateli souhlas se zasíláním provozních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele a také zasílání provozních informacích o došlých vzkazech a to na uživatelem poskytnuté e-mailové adresy. Souhlas se zasíláním těchto informací lze kdykoli odvolat.

 

Pokud Uživatel předal či předá provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.